År 2013 startade Naturskyddsföreningen sitt projekt Operation giftfri förskola, då undersökningar visade att bland olika inomhusmiljöer så var förskolorna de som hade de högsta halterna av miljögifter. Genom kartläggningar hittade de källorna till de farliga ämnena och fick med sig både föräldrar, personal och politiker i arbetet med att byta ut de produkter som innehöll miljögifter. Ytterligare en orsak till att fokus låg på just förskolor var att även om barnen i stor utsträckning utsattes för ungefär samma kemikalier där som i hemmet, så var det i högre halter. Förmodligen på grund av att förskolorna ofta använde sig av äldre möbler och leksaker samt att barnen spenderar så mycket tid på förskolan. Projektet blev enormt framgångsrikt och idag arbetar 75 % av Sveriges kommunala förskolor, plus många privata förskolor, med konceptet giftfri förskola. Tack vare det här projektet är den politiska medvetenheten idag stor kring miljögifters påverkan på barn, och flera instanser jobbar med att förbättra barns vistelsemiljöer.

Naturskyddsföreningens projekt är ett exempel på hur framgångsrikt det kan bli när man sätter en tanke i verket och genomför den. Sprider man sitt budskap och får folk med sig finns det inga gränser för hur långt man kan nå. I hemmet är det vi föräldrar som har ansvaret för att våra barn är trygga och inte utsätts för farliga ämnen. Det är vi som måste bli medvetna och ta aktiva beslut om vilka produkter vi vill ha i vårt hem och som kommer i närheten av våra barn. Utöver livsmedel är leksaker och kläder områden där vi verkligen kan lära oss mer och göra omgivningen säkrare för barnen. Är de fortfarande riktigt små stoppar de gärna saker i munnen för att undersöka dem, och då är det såklart oerhört viktigt att leksakerna inte innehåller gifter.